China’s Family Planning Policy

中国的生育政策中國的生育政策

2021nián中国中國zhōng guóde生育生育shēng yù政策政策zhèng cè迎来迎來yíng lái重大重大zhòng dà调整調整tiáo zhěng开始開始kāi shǐ实施實施shí shīduì夫妻夫妻fū qī可以可以kě yǐ生育生育shēng yùsān孩子孩子hái zide政策政策zhèng cèzhèxiàng政策政策zhèng cè有利有利yǒu lì改善改善gǎi shàn中国中國zhōng guó人口人口rén kǒu结构結構jié gòu更好更好gèng hǎode应对應對yìng duì人口人口rén kǒu老龄化老齡化lǎo líng huàde问题問題wèn tí保持保持bǎo chí人力人力rén lì资源資源zī yuán丰富豐富fēng fùde优势優勢yōu shì

zhèshìnián以来以來yǐ lái中国中國zhōng guó生育生育shēng yù政策政策zhèng cèdesān重大重大zhòng dà调整調整tiáo zhěng。2013年底年底nián dǐ推行推行tuī xíngle四十四十sì shíduōniánde全面全面quán miàn计划生育計劃生育jì huà shēng yù政策政策zhèng cè开始開始kāi shǐ松动鬆動sōng dòng;2016nián生育生育shēng yù政策政策zhèng cè进一步進一步jìn yī bù调整調整tiáo zhěng开始開始kāi shǐ全面全面quán miàn推行推行tuī xíng可以可以kě yǐ生育生育shēng yùèr孩子孩子hái zide政策政策zhèng cè

中国中國zhōng guó目前目前mù qián60suì以上以上yǐ shàngde人口人口rén kǒu比重比重bǐ zhòng达到達到dá dàole18.7%,已经已經yǐ jīng达到達到dá dào中度中度zhòng dù老龄化老齡化lǎo líng huà社会社會shè huì水平水平shuǐ píng为了爲了wèi le破解破解pò jiě老龄化老齡化lǎo líng huà程度程度chéng dù加深加深jiā shēndenán改善改善gǎi shàn人口人口rén kǒu结构結構jié gòu需要需要xū yào继续繼續jì xù推进推進tuī jìn生育生育shēng yù政策政策zhèng cè并且幷且bìng qiě一直以来一直以來yī zhí yǐ lái由于由于yóu yú生育生育shēng yù养育養育yǎng yù教育教育jiào yù成本成本chéng běngāoděng原因原因yuán yīn年轻年輕nián qīngrén生育生育shēng yù意愿意願yì yuàngāozhèzhǒng现象現象xiàn xiàngzài城市城市chéng shì特别特別tè bié明显明顯míng xiǎn因此因此yīn cǐ如果如果rú guǒzuòhǎo相应相應xiāng yìngde生育生育shēng yù支持支持zhī chí措施措施cuò shī完善完善wán shàn基本基本jī běnde生育生育shēng yù政策政策zhèng cè那么那麽nà mejiānghuì有效有效yǒu xiào缓解緩解huǎn jiě大家大家dà jiāde顾虑顧慮gù lǜ比如比如bǐ rú推行推行tuī xíng税收稅收shuì shōu住房住房zhù fángděng支持支持zhī chí政策政策zhèng cè建立建立jiàn lìzhǒng奖励獎勵jiǎng lì制度制度zhì dù优惠優惠yōu huì政策政策zhèng cèwèi父母父母fù mǔ减轻减輕jiǎn qīng负担負擔fù dānděng

总之總之zǒng zhīxiǎngyào优化優化yōu huà人口人口rén kǒu结构結構jié gòu推动推動tuī dòng生育生育shēng yù水平水平shuǐ píngshì系统系統xì tǒng工程工程gōng chéngháiyǒu很多很多hěn duōshìyàozuòér孩子孩子hái zishì社会社會shè huìde未来未來wèi lái如果如果rú guǒxiǎng鼓励鼓勵gǔ lì生育生育shēng yù必须必須bì xūyào保护保護bǎo hù孩子孩子hái zide利益利益lì yìràng孩子孩子hái zimen能够能够néng gòuzài足够足够zú gòude关爱關愛guān ài陪伴陪伴péi bànzhōng健康健康jiàn kāng成长成長chéng zhǎng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.