China has exported more than 1 billion bicycles

中国累计出口自行车超10亿辆中國累計出口自行車超10億輛

中国中國zhōng guóshì自行车自行車zì xíng chēguó自行车自行車zì xíng chē出行出行chū xíng节约節約jié yuēle能源能源néng yuányòu减少減少jiǎn shǎole污染污染wū rǎngèng有益于有益於yǒu yì yúshēnxīn健康健康jiàn kāng渐渐漸漸jiàn jiàn成为成為chéng wéi中国人中國人zhōng guó rén青睐青睞qīng làide出行出行chū xíng方式方式fāng shì目前目前mù qián中国中國zhōng guó自行车自行車zì xíng chējìn4亿liàng电动電動diàn dòng自行车自行車zì xíng chējìn3亿liàng位居位居wèi jū世界世界shì jiè第一第一dì yī中国中國zhōng guó自行车自行車zì xíng chē累计累計lěi jì出口出口chū kǒu超过超過chāo guò10亿liàng进入進入jìn rù全球全球quán qiú160duō国家國家guó jiā地区地區dì qūwèi当地當地dāng dì人们人們rén men便捷便捷biàn jié出行出行chū xíng提供提供tí gōngle更多更多gèng duōde选择選擇xuǎn zé

中国中國zhōng guó自行车自行車zì xíng chē产业產業chǎn yè经过經過jīng guòduōnián努力努力nǔ lìzài生产生產shēng chǎn技术技術jì shù工艺工藝gōng yì产品產品chǎn pǐn质量品質zhì liàng以及以及yǐ jí智能智能zhì nénghuàděng方面方面fāng miànyǒule明显明顯míng xiǎn提高提高tí gāo特别特別tè biéshìjìnniánlái共享共用gòng xiǎng单车單車dān chēde出现出現chū xiànràng中国人中國人zhōng guó rénde生活生活shēng huó变得變得biàn de更加更加gèng jiā环保環保huán bǎo绿色綠色lǜ sè自行车自行車zì xíng chē产业產業chǎn yède不断不斷bù duàn壮大壯大zhuàng dàduì解决解決jiě jué城市城市chéng shì污染污染wū rǎn缓解緩解huǎn jiě交通交通jiāo tōng拥挤擁擠yōng jǐyǒu重要重要zhòng yàode促进促進cù jìn作用作用zuò yòng同时同時tóng shíduì推动推動tuī dòng经济經濟jīng jì绿色綠色lǜ sè增长增長zēng zhǎng作出作出zuò chūle贡献貢獻gòng xiàn

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.