Change working time

改变工作时间改變工作時間

微软微軟wēi ruǎn日本日本rì běn最近最近zuì jìn公布公佈gōng bùle今年今年jīn nián八月八月bā yuè开始開始kāi shǐ实施實施shí shīdeshàngtiānbān休息休息xiū xīsāntiāndexīn工作工作gōng zuò时间時間shí jiān项目項目xiàng mù员工員工yuán gōng可以可以kě yǐ选择選擇xuǎn zé周五週五zhōu wǔ上班上班shàng bānzhètiān变成變成biàn chéngdàixīnjiǎ结果結果jié guǒ显示顯示xiǎn shì他们他們tā men工作工作gōng zuòde时间時間shí jiān减少減少jiǎn shǎole25.4%,yòngdiànliàng下降下降xià jiàngle23.1%,工作工作gōng zuò效率效率xiào lǜquè以前以前yǐ qián提高提高tí gāole40%。ér效率效率xiào lǜ提高提高tí gāode方式方式fāng shì包括包括bāo kuò缩短縮短suō duǎn会议會議huì yì时间時間shí jiān增加增加zēng jiā远程遠程yuǎn chéng会议會議huì yìděng对于對於duì yúzhèzhǒngxīnde工作工作gōng zuò时间時間shí jiān,92.1%de员工員工yuán gōngdōu表示表示biǎo shì满意滿意mǎn yìzhè项目項目xiàng mùde负责人負責人fù zé rén表示表示biǎo shì明年明年míng nián夏天夏天xià tiānjiāng继续繼續jì xù采用採用cǎi yòngzhèzhǒng工作工作gōng zuò时间時間shí jiān

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.