Chang’e to the Moon

嫦娥奔月嫦娥奔月

嫦娥嫦娥cháng éshì中国中國zhōng guó神话神話shén huàzhùzài月亮月亮yuè liàngshàngde仙女仙女xiān nǚ原来原來yuán láishì英雄英雄yīng xióng后羿後羿hòu yìde妻子妻子qī zi因为因爲yīn wèi后羿後羿hòu yìwèi老百姓老百姓lǎo bǎi xìngzuòle很多很多hěn duōhǎoshì大家大家dà jiādōuhěn尊敬尊敬zūn jìng但是但是dàn shì因为因爲yīn wèi后羿後羿hòu yì经常經常jīng chángnénghuíjiā嫦娥嫦娥cháng éměitiāndōuhěn孤单孤單gū dān只有只有zhǐ yǒuzhīxiǎobáipéizhe

yǒutiān后羿後羿hòu yì得到得到dé dàopíngshényàohuíjiā以后以後yǐ hòujiùyàogěile妻子妻子qī zihái告诉告訴gào sùchīlezhèyào可以可以kě yǐ长生不老長生不老cháng shēng bù lǎoděng回来回來huí lái以后以後yǐ hòu一起一起yī qǐchī然后然後rán hòujiù离开離開lí kāilejiā嫦娥嫦娥cháng étài寂寞寂寞jì mòlejiù偷偷偷偷tōu tōudechánglezhèshényàoxiǎng可能可能kě néngchīleshényàojiù寂寞寂寞jì mòleba不知不觉不知不覺bù zhī bù juépíngyàodōuchīle觉得覺得jué de自己自己zì jǐ渐渐漸漸jiàn jiànbiànqīngle连忙連忙lián mángbàoxiǎobái尽管儘管jǐn guǎn这样這樣zhè yàng还是還是hái shìfēile起来起來qǐ lái一直一直yī zhífēidàole月亮月亮yuè liàngshàng后来後來hòu láijiùzhǐnéngzài月亮月亮yuè liàngshàngzhùle

后羿後羿hòu yìhuíjiā以后以後yǐ hòu发现發現fā xiàn妻子妻子qī ziyàodōu不见不見bù jiànle难过難過nán guò极了極了jí le明白明白míng bái为什么爲什麽wèi shén me妻子妻子qī ziděng回来回來huí lái一起一起yī qǐchīér月亮月亮yuè liàngshàngde嫦娥嫦娥cháng égèng寂寞寂寞jì mòleyuèyuánde时候時候shí hòu我们我們wǒ menháinéngkàndào月亮月亮yuè liàngshàngxiǎobái孤单孤單gū dānde影子影子yǐng zi

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.