Can watching eating broadcasting help lose weight?

看吃播能帮助减肥吗?看吃播能幫助减肥嗎?

吃播吃播chī bō意思意思yì sīshì直播直播zhí bōchī东西東西dōng xīzhèzhǒng直播直播zhí bō首先首先shǒu xiānzài韩国韓國hán guó走红走紅zǒu hóngzhīhòu世界世界shì jièshàng越来越越來越yuè lái yuèduō地方地方dì fāngde网络網絡wǎng luò主播主播zhǔ bōmen开始開始kāi shǐle吃播吃播chī bō他们他們tā menkàochīfàn直播直播zhí bō获取獲取huò qǔ流量流量liú liàng或者或者huò zhě广告廣告guǎng gàoláizhuànqiánchī东西東西dōng xī变成變成biàn chéngle自己自己zì jǐde事业事業shì yè

喜欢喜歡xǐ huānkàn吃播吃播chī bōderén很多很多hěn duō因为因爲yīn wèikàn吃播吃播chī bō已经已經yǐ jīng成为成爲chéng wéile很多很多hěn duōréndejiě方式方式fāng shìkàn别人別人bié rénchī自己自己zì jǐduì食物食物shí wùde渴望渴望kě wàng似乎似乎sì hū得到得到dé dàole满足滿足mǎn zú既然既然jì rányòng真正真正zhēn zhèngdechī东西東西dōng xījiùnéng减肥减肥jiǎn féile但是但是dàn shì知道知道zhī dàoma研究研究yán jiū发现發現fā xiànkàn吃播吃播chī bō可能可能kě nénghuìràng越来越越來越yuè lái yuèpàng

原来原來yuán láizàikàn直播直播zhí bōdeměishíshí血液血液xuè yèzhōngdewèi饥饿饑餓jī è含量含量hán liàng升高升高shēng gāozhīhòuhuìgèngxiǎng选择選擇xuǎn zégāo热量熱量rè liàngqiětài健康健康jiàn kāngde食物食物shí wù总之總之zǒng zhī很多很多hěn duōrénkàn吃播吃播chī bō不仅不僅bù jǐnméinéng减肥减肥jiǎn féi反而反而fǎn éryuèkànyuèpàngle那么那麽nà me怎么怎麽zěn mecáinéng真正真正zhēn zhèngde减肥减肥jiǎn féine

首先首先shǒu xiānyào按时按時àn shíchī早餐早餐zǎo cān营养營養yíng yǎng丰富豐富fēng fùde早餐早餐zǎo cānhuìràng精力精力jīng lì充沛充沛chōng pèi午餐午餐wǔ cān晚餐晚餐wǎn cānhuìchīdetàiduō其次其次qí cìyào注意注意zhù yìduōchīliángliángshǎochī米饭米飯mǐ fàn面条麵條miàn tiáoděng并且幷且bìng qiě吃饭吃飯chī fànde顺序順序shùn xùhěn重要重要zhòng yào应该應該yīng gāixiānchī蔬菜蔬菜shū càizàichīròulèi最后最後zuì hòuchī主食主食zhǔ shí当然當然dāng rán不要不要bù yào熬夜熬夜áo yè提升提升tí shēng睡眠睡眠shuì mián质量質量zhì liàng减轻减輕jiǎn qīng自己自己zì jǐde压力壓力yā lì这些這些zhè xiē办法辦法bàn fǎdōuhuìràng降低降低jiàng dī肥胖肥胖féi pàngde风险風險fēng xiǎn

喜欢喜歡xǐ huānkàn吃播吃播chī bōmaduìyǒu影响影響yǐng xiǎngma

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *