Can Spending Money Improve Your Life Satisfaction?

花钱能提高你的生活满意度?花錢能提高你的生活滿意度?

zhèngqiánhuāqiánnéngràngduì生活生活shēng huógèng满意滿意mǎn yì英国英國yīng guó国家國家guó jiā统计統計tǒng jìde调查調查diào chá发现發現fā xiànhuāqiáncáinéng提高提高tí gāode生活生活shēng huó满意滿意mǎn yì

xiàngxīn研究研究yán jiū指出指出zhǐ chū决定決定jué dìng生活生活shēng huó满意滿意mǎn yìdeshìde收入收入shōu rùérshìde支出支出zhī chū英国英國yīng guó国家國家guó jiā统计統計tǒng jìchēng:”zài考虑考慮kǎo lǜle年龄年齡nián líng婚姻婚姻hūn yīn就业就業jiù yèděng因素因素yīn sùhòu没有沒有méi yǒu足够足夠zú gòude数据數據shù jù证明證明zhèng míng家庭家庭jiā tíng可支配可支配kě zhī pèi收入收入shōu rù生活生活shēng huó满意滿意mǎn yìde关系關係guān xi但是但是dàn shì如果如果rú guǒde家庭家庭jiā tíng开支開支kāi zhīgènggāode生活生活shēng huó满意滿意mǎn yì通常通常tōng chánggènggāo家庭家庭jiā tíng收入收入shōu rù相比相比xiāng bǐ开支開支kāi zhī似乎似乎sì hūgèngnéng影响影響yǐng xiǎng人们人們rén mende生活生活shēng huó满意滿意mǎn yì。”

除了除了chú le开支開支kāi zhī以外以外yǐ wài健康健康jiàn kāngde身体身體shēn tǐ幸福幸福xìng fúde婚姻婚姻hūn yīn良好良好liáng hǎode经济經濟jīng jì状况狀況zhuàng kuàngduì生活生活shēng huó满意滿意mǎn yìyǒu积极積極jī jí影响影響yǐng xiǎng另外另外lìng wài年龄年齡nián língduì生活生活shēng huó满意滿意mǎn yìyǒu影响影響yǐng xiǎng年轻人年輕人nián qīng rénde生活生活shēng huó满意滿意mǎn yìgāo四十四十sì shíduōsuìderéndàn五十五十wǔ shísuìhòu人们人們rén mende生活生活shēng huó满意滿意mǎn yìyòuhuì上升上升shàng shēngdào八十八十bā shísuì以后以後yǐ hòuyòuhuì下降下降xià jiàng英国英國yīng guó国家國家guó jiā统计統計tǒng jìde这些這些zhè xiē研究研究yán jiū结果結果jié guǒ基于基於jī yúliǎng独立獨立dú lìde调查調查diào chá统计統計tǒng jìde年度年度nián dù人口人口rén kǒu调查調查diào chá税收稅收shuì shōu福利福利fú lì影响影響yǐng xiǎng调查調查diào chá

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center


source:chinadaily.com.cn

You might also like

Leave A Reply