Blind date

相亲相親

现在現在xiàn zài很多很多hěn duōrénxiǎngzhǎonán朋友朋友péng yǒu或者或者huò zhě朋友朋友péng yǒu但是但是dàn shì知道知道zhī dàozài认识認識rèn shí合适合適hé shìderén所以所以suǒ yǐ越来越越來越yuè lái yuèduōderén选择選擇xuǎn zé相亲相親xiāng qīn

相亲相親xiāng qīnshí有的有的yǒu derénhuì首先首先shǒu xiān考虑考慮kǎo lǜ对方對方duì fāngde长相長相zhǎng xiàng职业職業zhí yè有的有的yǒu derénhuì考虑考慮kǎo lǜ对方對方duì fāngyǒu没有沒有méi yǒuqián有的有的yǒu derénhuìgèng在意在意zài yì对方對方duì fāngde性格性格xìng gé爱好愛好ài hào他们他們tā menhuìzài见面見面jiàn miànzhīqiánxiānkàn对方對方duì fāngde照片照片zhào piàn或者或者huò zhěxiānzài手机手機shǒu jīshàng聊天聊天liáo tiān如果如果rú guǒ感觉感覺gǎn juéhái不错不錯bù cuòjiù可以可以kě yǐ线下綫下xiàn xià见面見面jiàn miàn如果如果rú guǒ感觉感覺gǎn juéhǎo可能可能kě néngjiù联系聯繫lián xìle很多很多hěn duō相亲相親xiāng qīn对象對象duì xiàngdōushì朋友朋友péng yǒu或者或者huò zhě亲人親人qīn rén介绍介紹jiè shàode所以所以suǒ yǐ大家大家dà jiā比较比較bǐ jiào放心放心fàng xīn

dànyǒu一些一些yī xiērén喜欢喜歡xǐ huān相亲相親xiāng qīn他们他們tā men认为認爲rèn wéi相亲相親xiāng qīn认识認識rèn shítài浪漫浪漫làng màn希望希望xī wàngnéng自然自然zì ránde浪漫浪漫làng mànde认识認識rèn shírén然后然後rán hòu恋爱戀愛liàn ài最后最後zuì hòu可以可以kě yǐ结婚結婚jié hūn

觉得覺得jué de相亲相親xiāng qīn怎么样怎麽樣zěn me yàng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *