Beijing Uncle McDonald’s House

北京麦当劳叔叔之家北京麥當勞叔叔之家

北京北京Běijīng麦当劳麥當勞mài dāng láo叔叔叔叔shū shuzhījiā正式正式zhèng shì启用啓用qǐ yònglezhèshìyóu中国中國Zhōngguó宋庆龄宋慶齡Sòng Qìnglíng基金会基金會jī jīn huì麦当劳麥當勞mài dāng láo叔叔叔叔shū shuzhījiā慈善慈善cí shàn基金基金jī jīn资助資助zī zhù北京北京Běijīng儿童兒童ér tóng医院醫院yī yuàn共同共同gòng tóng合作合作hé zuòde爱心愛心ài xīn公益公益gōng yì项目項目xiàng mùzhèshì中国中國Zhōngguó内地內地nèi dìsānsuǒ麦当劳麥當勞mài dāng láo叔叔叔叔shū shūzhījiā

北京北京Běijīngzhèsuǒ麦当劳麥當勞mài dāng láo叔叔叔叔shū shuzhījiā北京北京Běijīng儿童兒童ér tóng医院醫院yī yuàn非常非常fēi chángjìn共有共有gòng yǒu10jiān家庭家庭jiā tíng客房客房kè fángměijiān客房客房kè fángdōuyǒu独立獨立dú lìde卫生间衛生間wèi shēng jiān亲子親子qīn zǐchuáng阅读閱讀yuè dú书桌書桌shū zhuōděng综合綜合zōng hé功能功能gōng néng包含包含bāo hán厨房厨房chú fáng洗衣洗衣xǐ yīfáng游乐游樂yóu lè用餐用餐yòng cānděng便捷便捷biàn jié设施設施shè shīgòng家庭家庭jiā tíng使用使用shǐ yòngzài北京北京Běijīng儿童兒童ér tóng医院醫院yī yuàn看病看病kàn bìngde贫困貧困pín kùn病人病人bìng rénjiù可以可以kě yǐ提出提出tí chū入住入住rù zhù申请申請shēn qǐng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.