Bad quality

坏品质壞品質

我们我們wǒ mendōu喜欢喜歡xǐ huānhuài品质品質pǐn zhì但是但是dàn shìyǒusānzhǒnghuài品质品質pǐn zhì可能可能kě néngduìyǒu帮助幫助bāng zhù

自私自私zì sī

我们我們wǒ mendōu认为認爲rèn wéi自私自私zì sīshì贪婪貪婪tān lán无情無情wú qíngde不是不是bù shìhǎode品质品質pǐn zhì但是但是dàn shì事实事實shì shíshàng通过通過tōng guò优先優先yōu xiān关注關注guān zhù自己自己zì jǐdeshì不仅不僅bù jǐnhuìràngbiàndegèng强大强大qiáng dà而且而且ér qiěhái可以可以kě yǐgènghǎode帮助幫助bāng zhù别人別人bié rén自私自私zì sī帮助幫助bāng zhù别人別人bié rénbìng矛盾矛盾máo dùn

èr懒惰懶惰lǎn duò

duì一些一些yī xiē无关紧要無關緊要wú guān jǐn yàodeshì懒惰懶惰lǎn duòhuìwèi节省節省jié shěng很多很多hěn duō时间時間shí jiān减少减少jiǎn shǎo必要必要bì yàode压力壓力yā lìzuòwánzuìduōdeshì并非幷非bìng fēishìzuìhǎode选择選擇xuǎn zézuòwánzuì重要重要zhòng yàodeshìcáishìzuìjiā选择選擇xuǎn zénéngzuì限度限度xiàn dùde提升提升tí shēngde生活生活shēng huóyào生活生活shēng huóde聪明聰明cōng míngyòu平衡平衡píng héng尽量儘量jìn liàng利用利用lì yòng懒惰懶惰lǎn duòde优势優勢yōu shì不要不要bù yàozuò必要必要bì yàode巨大巨大jù dà努力努力nǔ lì

sān冷酷冷酷lěng kù无情無情wú qíng

duō一点一點yī diǎn恰当恰當qià dàngde冷酷冷酷lěng kùduì非常非常fēi chángyǒu帮助幫助bāng zhù有些有些yǒu xiē时候時候shí hòu必须必須bì xūzuòchū一些一些yī xiēduì来说來說lái shuōgèng困难困難kùn nánde决定决定jué dìnghuòshì放弃放弃fàng qì一些一些yī xiēxiǎng放弃放弃fàng qìdeshì否则否則fǒu zéjiāng无法無法wú fǎ腾出騰出téng chūsuǒ需要需要xū yàode时间時間shí jiān精力精力jīng lìshì自己自己zì jǐ生活生活shēng huóde主人主人zhǔ rén

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply