Ask for sick leave

请病假請病假

最近最近zuì jìnwáng先生先生xiān shēng因为因爲yīn wèi牙齿牙齒yá chǐtòng预约預約yù yuēleliǎngtiānde检查檢查jiǎn chá治疗治療zhì liáoháigēn公司公司gōng sīqǐngledàixīnbìngjià后来後來hòu lái诊所診所zhěn suǒ因为因爲yīn wèi安全安全ān quán检查檢查jiǎn cháde原因原因yuán yīn取消取消qǔ xiāolewáng先生先生xiān shēng第一第一dì yītiānde预约預約yù yuēérwáng先生先生xiān shēng自己自己zì jǐ第二天第二天dì èr tiānde预约預約yù yuē取消取消qǔ xiāole虽然雖然suī rán预约預約yù yuēdōu取消取消qǔ xiāolewáng先生先生xiān shēngquè没有沒有méi yǒuxiàng公司公司gōng sī申请申請shēn qǐng取消取消qǔ xiāobìngjiàérshìle香港香港xiāng gǎng旅游旅游lǚ yóuháizài微信微信wēi xìn分享分享fēn xiǎng自己自己zì jǐde旅游旅游lǚ yóu照片照片zhào piàn公司公司gōng sī发现發現fā xiànlezài微信微信wēi xìnde旅游旅游lǚ yóu照片照片zhào piàn要求要求yāo qiú提供提供tí gōngzhèliǎngtiānde看病看病kàn bìng记录記錄jì lù因为因爲yīn wèiwáng先生先生xiān shēng没有沒有méi yǒu办法辦法bàn fǎ提供提供tí gōng公司公司gōng sī认为認爲rèn wéi严重嚴重yán zhòng违反違反wéi fǎnle公司公司gōng sīde规定規定guī dìng开除開除kāi chúle

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.