Ask for help

求救求救

最近最近zuì jìn南京南京nán jīngde二十二十èr shísuìde年轻年輕nián qīngrén小心小心xiǎo xīnluòshuǐzài漂流漂流piāo liúleliǎngtiānbèi发现發現fā xiàn,警察警察jǐng chácáijiù上来上來shàng lái警察警察jǐng cháwèn为什么爲什麽wèi shén me及时及時jí shíqiújiù他的他的tā de回答回答huí dáràngrén哭笑不得哭笑不得kū xiào bù dé因为因爲yīn wèiréntàiduō不好意思不好意思bù hǎo yì sī……

zhè年轻年輕nián qīngrén去年去年qù nián十一月十一月shí yī yuèlái南京南京nán jīng打工打工dǎ gōngzàibiān散步散步sàn bù拍照拍照pāi zhàode时候時候shí hòu小心小心xiǎo xīnluòshuǐleliǎngkǒushuǐyòuleliǎngkǒushuǐ之后之後zhī hòu发现發現fā xiàn自己自己zì jǐ突然突然tū rán漂浮漂浮piāo fúle起来起來qǐ lái但是但是dàn shì因为因爲yīn wèibiānréntàiduō觉得覺得jué dehěn不好意思不好意思bù hǎo yì sījiùzàishuǐ漂浮漂浮piāo fúleliǎngtiāncái终于終于zhōng yúqiújiù警察警察jǐng chá提醒提醒tí xǐng大家大家dà jiā如果如果rú guǒyǒu危险危險wēi xiǎnnéng因为因爲yīn wèi不好意思不好意思bù hǎo yì sīér放弃放弃fàng qìqiújiù

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

2 Responses

  1. I also have some second thoughts, it’s hard to rewind the audio on this player. Talking about quizlet, for me personally it’s better to learn full sentences than particular characters because then I don’t know how to use use it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.