Artificial sweetener

人造甜味剂人造甜味劑

人们人們rén men越来越越來越yuè lái yuè了解瞭解liǎo jiětángduì身体身體shēn tǐde伤害傷害shāng hài所以所以suǒ yǐ现在現在xiàn zài很多很多hěn duō食物食物shí wùzhōngdōuyòng人造人造rén zào甜味剂甜味劑tián wèi jì代替代替dài tìletáng但是但是dàn shì最近最近zuì jìn科学家科學家kē xué jiā发现發現fā xiànměitiānliǎngbēi以上以上yǐ shànghántáng饮料飲料yǐn liàoderénzǎode风险風險fēng xiǎn那些那些nà xiēhěnshǎohántáng饮料飲料yǐn liàoderéngāo17%。dàn更加更加gèng jiā惊恐驚恐jīng kǒngdeshì饮用飲用yǐn yònghán人造人造rén zào甜味剂甜味劑tián wèi jì饮料飲料yǐn liàoderénzǎode风险風險fēng xiǎngènggāo人造人造rén zào甜味剂甜味劑tián wèi jì可能可能kě néng使使shǐ心脏心臟xīn zàngbìng风险風險fēng xiǎn增加增加zēng jiā40%。人造人造rén zào甜味剂甜味劑tián wèi jìpiànle我们我們wǒ men我们我們wǒ men以为以為yǐ wéi它们它們tā mentánggèng有利于有利於yǒu lì yú健康健康jiàn kāngdàn它们它們tā men可能可能kě néngtáng一样一樣yī yàng甚至甚至shèn zhìgèngzāo

反对反對fǎn duì人造人造rén zào甜味剂甜味劑tián wèi jìde呼声呼聲hū shēng日益日益rì yì增高增高zēng gāo直到直到zhí dào现在現在xiàn zài我们我們wǒ mencái知道知道zhī dào人造人造rén zào甜味剂甜味劑tián wèi jìhuìduì人体人體rén tǐ肠道腸道cháng dàozhōngde100万亿萬億wàn yìzhǒng细菌細菌xì jūn造成造成zào chéng伤害傷害shāng hàiháihuìzhǎngchū肥胖症肥胖症féi pàng zhèng糖尿病糖尿病táng niào bìng相关相關xiāng guānde细菌細菌xì jūnér这些這些zhè xiē细菌細菌xì jūnduì我们我們wǒ mende健康健康jiàn kāng至关至關zhì guān重要重要zhòng yào

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.