Arguing in high temperature

高温中吵架高溫中吵架

最近最近zuì jìn中国中國zhōng guó一直一直yī zhí处于處于chǔ yúgāowēn天气天氣tiān qì江苏江蘇jiāng sūshěngdeliǎngmíng男子男子nán zǐ因为因爲yīn wèi经济經濟jīng jì纠纷糾紛jiū fēn产生産生chǎn shēng矛盾矛盾máo dùn一直一直yī zhízài室外室外shì wài吵架吵架chǎo jià推搡推搡tuī sǎng互不相让互不相讓hù bù xiāng ràng当时當時dāng shíde室外室外shì wài温度溫度wēn dùzài35以上以上yǐ shàngliǎngrénzài太阳太陽tài yángxiàchǎolebànduō小时小時xiǎo shí警察警察jǐng chádàole以后以後yǐ hòuliǎngrén由于由于yóu yú体力不支體力不支tǐ lì bù zhīdōu中暑中暑zhòng shǔ晕倒暈倒yūn dǎole网友網友wǎng yǒumen评论評論píng lùn为什么爲什麽wèi shén mexuǎn凉快凉快liáng kuàide地方地方dì fāngne

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply