Are sugar-free beverages healthy?

无糖饮料有益健康吗?無糖飲料有益健康嗎?

我们我們wǒ mendōu知道知道zhī dàotángchīduōleduì健康健康jiàn kāng有害有害yǒu hàihuì增加增加zēng jiā肥胖肥胖féi pàng糖尿病糖尿病táng niào bìng心血管心血管xīn xuè guǎn疾病疾病jí bìngděngduōzhǒng疾病疾病jí bìng风险風險fēng xiǎn越来越越來越yuè lái yuèduōrén开始開始kāi shǐleshǎotáng甚至甚至shèn zhìtáng饮食飲食yǐn shí

饮料飲料yǐn liào例外例外lì wài市场市場shì chǎngshàng很多很多hěn duō饮料飲料yǐn liàodōushìhántángde包括包括bāo kuò碳酸碳酸tàn suān饮料飲料yǐn liàochá饮料飲料yǐn liàoděng敏锐敏銳mǐn ruìde食品食品shí pǐn生产生産shēng chǎnshāngjiāng目标目標mù biāo对准對準duì zhǔnle饮料飲料yǐn liào市场市場shì chǎng开始開始kāi shǐ生产生産shēng chǎntáng饮料飲料yǐn liàodàitáng饮料飲料yǐn liào这些這些zhè xiē饮料飲料yǐn liàodōu含有含有hán yǒu人造人造rén zào甜味剂甜味劑tián wèi jì这些這些zhè xiē人造人造rén zào甜味剂甜味劑tián wèi jì虽然雖然suī rán不是不是bù shìtáng但是但是dàn shìquè能够能够néng gòu产生産生chǎn shēngtiánwèiràngrénde大脑大腦dà nǎo感觉感覺gǎn juétiánbèi很多很多hěn duōrén认为認爲rèn wéishìtángde健康健康jiàn kāng替代品替代品tì dài pǐn不但不但bù dànnéngshǎochītáng减少减少jiǎn shǎotáng带来帶來dài láide健康健康jiàn kāng风险風險fēng xiǎnyòunéng满足滿足mǎn zú我们我們wǒ mende味觉味覺wèi jué享受享受xiǎng shòudàn这些這些zhè xiē人造人造rén zào甜味剂甜味劑tián wèi jì真的真的zhēn degèng健康健康jiàn kāngma

最近最近zuì jìnxiàng研究研究yán jiū发现發現fā xiàn如果如果rú guǒchángchī含有含有hán yǒu人造人造rén zào甜味剂甜味劑tián wèi jìde食物食物shí wù可能可能kě nénghuì增加增加zēng jiā癌症癌症ái zhèngde风险風險fēng xiǎnér人造人造rén zào甜味剂甜味劑tián wèi jìde主要主要zhǔ yào来源來源lái yuánshìtáng饮料飲料yǐn liàohuòdàitáng饮料飲料yǐn liào其次其次qí cìshìhántáng零食零食líng shí饼干餅乾bǐng gān蛋糕蛋糕dàn gāo酸奶酸奶suān nǎiděng食物食物shí wù其中其中qí zhōng女性女性nǚ xìng年轻人年輕人nián qīng rén身体身體shēn tǐ活动活動huó dòngshǎoderénduì人造人造rén zào甜味剂甜味劑tián wèi jìde摄入量攝入量shè rù liànggènggāogèng可能可能kě néng患病患病huàn bìng当然當然dāng rán目前目前mù qiánde研究研究yán jiūzhǐshì观察性觀察性guān chá xìngdezhǐ显示顯示xiǎn shìle人造人造rén zào甜味剂甜味劑tián wèi jì癌症癌症ái zhèng风险風險fēng xiǎn升高升高shēng gāo存在存在cún zài关联關聯guān liánbìng没有沒有méi yǒu表明表明biǎo míng因果因果yīn guǒ关系關係guān xì不过不過bù guòwèi降低降低jiàng dīhuànái风险風險fēng xiǎn除了除了chú le不要不要bù yàochī含有含有hán yǒu添加添加tiān jiātángde食品食品shí pǐn饮料飲料yǐn liàowàiyào注意注意zhù yì减少减少jiǎn shǎo人造人造rén zào甜味剂甜味劑tián wèi jìde摄入量攝入量shè rù liàng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

3 Responses

  1. It would be awesome if back 15sec on the audio could have a keyboard shortcut.

    Because a lot of the time if the article is long I can not reach the button without scrolling first.

    Maybe even an arrow left button would work. The mouse over on the button can show the shortcut with an icon in brackets behind it. (←)

    Love these articles and technology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *