Anxiety about reading

读书的焦虑讀書的焦慮

zhènián中国中國Zhōngguóde社交社交shè jiāo平台平臺píng táishàng出现出現chū xiànle很多很多hěn duō读书讀書dú shū博主博主bó zhǔ这些這些zhè xiē博主博主bózhǔkào分享分享fēn xiǎng自己自己zì jǐdeshūlái获取獲取huò qǔ流量流量liú liàng广告廣告guǎng gào

有的有的yǒu de读书讀書dú shū博主博主bó zhǔhuìshài自己自己zì jǐde阅读閱讀yuè dúliàngnéng收获收穫shōu huòliǎngqiānde点赞點贊diǎn zànshù他们他們tā menshuō自己自己zì jǐniánnéngliǎngsānbǎiběnshū甚至甚至shèn zhìhuì自己自己zì jǐzhèniándeshū起来起來qǐ lái自己自己zì jǐ身高身高shēn gāo当然當然dāng rán除了除了chú le羡慕羡慕xiàn mùyǒu质疑質疑zhì yíde声音聲音shēng yīnniánliǎngsānbǎiběnshū这些這些zhè xiērényòng上班上班shàng bān聚会聚會jù huì旅游旅游lǚ yóuma很多很多hěn duōrénkàndào这么這麽zhè mede阅读閱讀yuè dúliànghuìgǎndàohěn焦虑焦慮jiāo lǜ为什么爲什麽wèi shén me别人別人bié rénde阅读閱讀yuè dú数量數量shù liàng速度速度sù dù自己自己zì jǐqiáng那么那麽nà meduōérzhèzhǒng阅读閱讀yuè dú焦虑焦慮jiāo lǜ逐渐逐漸zhú jiàn变成變成biàn chéngle社交社交shè jiāo平台平臺píng táide流量流量liú liàng密码密碼mì mǎ

阅读閱讀yuè dú真的真的zhēn deyuèkuàiyuèhǎoma

有的有的yǒu de读书讀書dú shū博主博主bó zhǔ未必未必wèi bìshì真的真的zhēn dezài读书讀書dú shūérzhǐshì展示展示zhǎn shìshūdānde博主博主bó zhǔzhèzhǒng强调强調qiáng diào数量數量shù liàngde阅读閱讀yuè dúbìng不能不能bù néng保证保證bǎo zhèng阅读閱讀yuè dú质量質量zhì liàng广泛廣泛guǎng fànde阅读閱讀yuè dúnéng帮助幫助bāng zhù人们人們rén men增加增加zēng jiā信息信息xìn xīliàng扩大擴大kuò dà知识知識zhī shímiàndàn容易容易róng yì造成造成zào chéng知识知識zhī shíde表象表像biǎo xiànghuà

不同不同bù tóngdeshū需要需要xū yào不同不同bù tóngde阅读閱讀yuè dú方式方式fāng shì轻松輕鬆qīng sōngdeshū适合適合shì hé轻松輕鬆qīng sōngdekàn严肃嚴肅yán sùdeshū需要需要xū yào严肃嚴肅yán sù认真認真rèn zhēnde如果如果rú guǒ一律一律yī lǜ浏览瀏覽liú lǎnde方式方式fāng shìlái进行進行jìn xíng阅读閱讀yuè dú恐怕恐怕kǒng pàhuì很多很多hěn duōyǒu深度深度shēn dùde文学文學wén xué作品作品zuò pǐn失之交臂失之交臂shī zhī jiāo bì丧失喪失sàng shī阅读閱讀yuè dúde乐趣樂趣lè qù

zàizhè强调强調qiáng diào速度速度sù dùde社会社會shè huì那些那些nà xiē读书讀書dú shū博主博主bó zhǔ聪明聰明cōng míngde利用利用lì yòngle人们人們rén mende焦虑焦慮jiāo lǜláizhuànqián因为因爲yīn wèi速度速度sù dù已经已經yǐ jīng成为成爲chéng wéi区分區分qū fēn社会社會shè huì经济經濟jīng jì地位地位dì wèide工具工具gōng jùle暂时暫時zàn shí领先領先lǐng xiānderén担心擔心dān xīnbèi别人別人bié rén超过超過chāo guò暂时暫時zàn shí落后落後luò hòuderényòu害怕害怕hài pà自己自己zì jǐbèi边缘邊緣biān yuánhuà大家大家dà jiādōu气喘吁吁氣喘吁吁qì chuǎn xū xūdexiàngqián奔跑奔跑bēn pǎo追逐追逐zhuī zhúgèngkuàide速度速度sù dù我们我們wǒ menběn应该應該yīng gāi享受享受xiǎng shòu阅读閱讀yuè dúde过程過程guò chéng现在現在xiàn zàiquè变得變得biàn de食不知味食不知味shí bù zhī wèi

面对面對miàn duìzhègāo运行運行yùn xíngde社会社會shè huìhuì焦虑焦慮jiāo lǜma怎么样怎麽樣zěn me yàng对抗對抗duì kàngzhèzhǒng焦虑焦慮jiāo lǜne

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *