An E-mail

一封邮件一封郵件

昨天昨天zuó tiānshōudàolefēng丹尼丹尼Dān Níde邮件郵件yóu jiàn丹尼丹尼Dān Níshì大学大學dà xué时候時候shí hòudenán朋友朋友péng yǒu大学大學dà xué毕业畢業bì yè以后以後yǐ hòuzài中国中國Zhōngguó工作工作gōng zuò加拿大加拿大Jiānádà继续繼續jì xù学习學習xué xí分手分手fēn shǒu之后之後zhī hòu我们我們wǒ men已经已經yǐ jīngnián没有沒有méi yǒu见面見面jiàn miànlezài邮件郵件yóu jiànzhōng告诉告訴gào sùxiàyuèhuìcóng加拿大加拿大Jiānádàhuíguódào北京北京Běijīng之后之後zhī hòu希望希望xī wàngnéng见面見面jiàn miàn聊天聊天liáo tiān晚上晚上wǎn shàng没有沒有méi yǒu睡觉睡覺shuì jiào有点儿有點兒yǒu diǎnr激动激動jī dòng有点儿有點兒yǒu diǎnr担心擔心dān xīn有点儿有點兒yǒu diǎnr期待期待qī dài有点儿有點兒yǒu diǎnr害怕害怕hài pà心情心情xīn qínghěn复杂複雜fù zá知道知道zhī dào现在現在xiàn zài变成變成biàn chéng什么什麽shén me样子樣子yàng zilehái喜欢喜歡xǐ huānchīde东西東西dōngximazhǎngpànglema结婚結婚jié hūnlema博士博士bó shì毕业畢業bì yèlema生活生活shēng huóde开心開心kāi xīnma虽然雖然suī rán分手分手fēn shǒuràngrén心碎心碎xīn suì但是但是dàn shì我们我們wǒ menzài一起一起yī qǐdenián非常非常fēi cháng快乐快樂kuài lè所以所以suǒ yǐ希望希望xī wàng幸福幸福xìng fúzhēnxiǎng马上馬上mǎ shàngjiùdàoxiàyuèa

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.