Amazon rainforest fire

亚马孙雨林大火亞馬孫雨林大火

最近最近zuì jìnbèi称为稱爲chēng wéi地球地球dì qiúzhīfèide亚马孙亞馬孫yà mǎ sūn雨林雨林yǔ lín着火著火zháo huǒle虽然雖然suī ránměiniándōuhuì着火著火zháo huǒ但是但是dàn shì今年今年jīn niándehuǒ特别特別tè bié厉害厲害lì hàizuì干燥乾燥gān zàode九月九月jiǔ yuèháiméilái着火著火zháo huǒdiǎnde数量數量shù liàng已经已經yǐ jīng明显明顯míng xiǎn上升上升shàng shēng专家專家zhuān jiā认为認爲rèn wéi只有只有zhǐ yǒu过度過度guò dùde森林森林sēn lín砍伐砍伐kǎn fácáinéng解释解釋jiě shìzhè现象現象xiàn xiàng今年今年jīn nián七月七月qī yuè亚马孙亞馬孫yà mǎ sūn雨林雨林yǔ línbèi砍伐砍伐kǎn fá面积面積miàn jī达到達到dá dào2254平方公里平方公里píng fāng gōng lǐ同比同比tóng bǐ上升上升shàng shēngle2.78。联合国聯合國lián hé guó其他其他qí tā一些一些yī xiē国家國家guó jiā已经已經yǐ jīngduì巴西巴西bā xī施压施壓shī yā巴西巴西bā xī政府政府zhèng fǔ宣布宣布xuān bù采取采取cǎi qǔ措施措施cuò shī帮助幫助bāng zhùmièhuǒ

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply