Amazon launches credit card

亚马逊推出信用卡亞馬遜推出信用卡

信用信用xìn yònghǎoderén可能可能kě nénghěnnán申请申請shēn qǐng信用卡信用卡xìn yòng kǎ但是但是dàn shì现在現在xiàn zàiméi问题問題wèn tíle亚马逊亞馬遜yà mǎ xùn针对針對zhēn duì那些那些nà xiē信用信用xìn yòng评分評分píng fēnshìhěngāoderén推出推出tuī chūlekuǎnxīnde信用卡信用卡xìn yòng kǎ计划計劃jì huàràng人们人們rén men存入存入cún rù退还退還tuì huánde保证金保證金bǎo zhèng jīnlái设定設定shè dìngzǒng限额限額xiàn é合作合作hé zuòde同步银行同步銀行tóng bù yín háng(SynchronyBank)huì收取收取shōu qǔ保证金保證金bǎo zhèng jīnbìnggěi信贷信貸xìn dài额度額度é dù之后之後zhī hòu人们人們rén menjiù可以可以kě yǐzài亚马逊亞馬遜yà mǎ xùnshàngyòngxīnde信用卡信用卡xìn yòng kǎlái消费消費xiāo fèi没有沒有méi yǒu手续手續shǒu xùfèihái可以可以kě yǐ根据根據gēn jù消费消費xiāo fèi金额金額jīn é获得獲得huò dé不同不同bù tóngde免息免息miǎn xī优惠優惠yōu huìzhè信用卡信用卡xìn yòng kǎdenián利率利率lì lǜwéi28.24%。zhè项目項目xiàng mùde意图意圖yì túshì吸引吸引xī yǐnxīnde消费者消費者xiāo fèi zhě鼓励鼓勵gǔ lì他们他們tā men亚马逊亞馬遜yà mǎ xùnshàng消费消費xiāo fèibìng及时及時jí shíhuánkuǎn可以可以kě yǐ提高提高tí gāo他们的他們的tā men de信用信用xìn yòng评分評分píng fēn这样這樣zhè yàngjiùyǒu机会機會jī huì取得取得qǔ délìngzhāng需要需要xū yào全额全額quán é预付預付yù fù信用信用xìn yòng额度額度é dùdexīn

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.