Amazon Coat’ Is a Hit

中国羽绒服在美成爆款中國羽絨服在美成爆款

除了除了chú le老干妈老乾媽lǎo gān mā奶茶奶茶nǎi chá风靡風靡fēng mǐ美国美國měi guó以外以外yǐ wàiháiyǒuxiàng中国中國zhōng guó制造製造zhì zàozài美国美國měi guó引起引起yǐn qǐle时尚時尚shí shàng潮流潮流cháo liú——jiùshì中国中國zhōng guó时尚時尚shí shàng品牌品牌pǐn páiOrOlay生产生產shēng chǎndekuǎn售价售價shòu jià129.99美元美元měi yuánde外套外套wài tào

去年去年qù nián冬天冬天dōng tiānzhèkuǎn外套外套wài tào走红走紅zǒu hóng社交社交shè jiāo网络網絡wǎng luòzhèkuǎnzài亚马逊亞馬遜yà mǎ xùnshang销售銷售xiāo shòude羽绒服羽絨服yǔ róng fú由于由於yóu yútài受欢迎受歡迎shòu huān yíngbèi人们人們rén menchēngwéi亚马逊亞馬遜yà mǎ xùn外套外套wài tào“。zhèkuǎn女士女士nǚ shìjiāhòu羽绒服羽絨服yǔ róng fúyǒuzhǒng颜色顏色yán sèzài亚马逊亞馬遜yà mǎ xùnshangbèi评论評論píng lùn超过超過chāo guò6000买家買家mǎi jiā纷纷紛紛fēn fēn表示表示biǎo shì他们他們tā menhěn高兴高興gāo xìngmǎidàozhèkuǎn羽绒服羽絨服yǔ róng fú

有人有人yǒu rén分析分析fēn xīzhèkuǎn产品產品chǎn pǐnde成功成功chéng gōngzài一定一定yī dìng程度程度chéng dùshang归功于歸功於guī gōng yú买家買家mǎi jiā群体群體qún tǐ效应效應xiào yìng调查調查diào chá显示顯示xiǎn shì年龄年齡nián língzài18-34suì之间之間zhī jiānde女性女性nǚ xìngzhōng,0.56derénhuì因为因為yīn wèi朋友朋友péng youzài社交社交shè jiāo媒体媒體méi tǐshang发布發佈fā bùlemǒuyàng东西東西dōng xiér愿意願意yuàn yì购买購買gòu mǎi同样同樣tóng yàngde东西東西dōng xi另外另外lìng wài,OrOlay公司公司gōng sīzài摸索摸索mō suǒzhōng发现發現fā xiàn北美北美běi měi很多很多hěn duō羽绒服羽絨服yǔ róng fú外套外套wài tào缺少缺少quē shǎo时尚時尚shí shàng气息氣息qì xī所以所以suǒ yǐ他们他們tā men特意特意tè yìzài注重注重zhù zhòng品质品質pǐn zhì保暖保暖bǎo nuǎnde基础基礎jī chǔshang加入加入jiā rùle时尚時尚shí shàng元素元素yuán sù买家買家mǎi jiā群体群體qún tǐ效应效應xiào yìng独特獨特dú tède设计設計shè jì以及以及yǐ jí实惠實惠shí huìde价格價格jià géděng因素因素yīn sùdōu使使shǐzhèkuǎn羽绒服羽絨服yǔ róng fú获得獲得huò déle成功成功chéng gōng

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center


source: chinadaily.com.cn

You might also like

Leave A Reply