Airport (3) – Boarding

机场 (3) - 登机機場(3)-登機

5150

工作工作gōng zuò人员人員rén yuán您好您好nín hǎo

大龙大龍Dàlóng你好你好nǐ hǎozhèshìde护照護照hù zhào

工作工作gōng zuò人员人員rén yuánnínyǒu需要需要xū yào托运托運tuō yùnde行李行李xíng lǐma

大龙大龍Dàlóngyǒuzài这儿這兒zhè ér

工作工作gōng zuò人员人員rén yuánqǐngnínfàng上来上來shàng láinínde行李行李xíng lǐchāozhòngle需要需要xū yào额外額外é wài支付支付zhī fù八十五八十五bā shí wǔyuán

大龙大龍Dàlóng现金現金xiàn jīn可以可以kě yǐma

工作工作gōng zuò人员人員rén yuán可以可以kě yǐ

工作工作gōng zuò人员人員rén yuánzhèshìnínde护照護照hù zhào登机登機dēng jīpái行李行李xíng lǐ超额超額chāo é收据收據shōu jù登机登機dēng jīkǒuzài214B,登机登機dēng jī时间時間shí jiānshì10diǎn25fēnwǎngqián一直一直yī zhízǒuguò安检安檢ān jiǎn

大龙大龍Dàlóng谢谢謝謝xièxie

机场機場jī chǎng广播廣播guǎng bō乘坐乘坐chéng zuòCZ3524航班航班háng bānde旅客旅客lǚ kèqǐng注意注意zhù yì我们我們wǒ men抱歉抱歉bào qiànde通知通知tōng zhīnínyóu上海上海shàng hǎifēiwǎng西安西安xī āndeCZ3524航班航班háng bān登机登機dēng jīkǒu临时臨時lín shí变更變更biàn gēngqǐngníndàihǎo随身隨身suí shēn物品物品wù pǐn马上馬上mǎ shàng前往前往qián wǎng登机登機dēng jīkǒu327A。谢谢謝謝xièxie!)

大龙大龍Dàlóng你好你好nǐ hǎo请问請問qǐng wèn327A登机登機dēng jīkǒuzài哪儿哪兒nǎ ér

工作工作gōng zuò人员人員rén yuán:327Azàizhècéngnínyàoxiānzuò电梯電梯diàn tīdàoshàngcéng然后然後rán hòu乘坐乘坐chéng zuò摆渡车擺渡車bǎi dù chēdào327A。

大龙大龍Dàlónghǎode谢谢謝謝xièxie

工作工作gōng zuò人员人員rén yuán客气客氣kè qì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *