Airlines Spy on Passengers

多家航企座椅装摄像头多家航企座椅裝攝像頭

全球全球quán qiúzuìdesānjiā航空航空háng kōng公司公司gōng sī承认承認chéng rèn部分部分bù fèn飞机飛機fēi jīde乘客乘客chéng kè座椅座椅zuò yǐ靠背靠背kào bèi安装安裝ān zhuāngle摄像头攝像頭shè xiàng tóu其他其他qí tā航空航空háng kōng公司公司gōng sīde飞机飛機fēi jīshang可能可能kě néng安装安裝ān zhuāngle类似類似lèi sìde系统系統xì tǒng

qiánduàn时间時間shí jiānwèichéngzuò新加坡新加坡xīn jiā pō航空航空háng kōng公司公司gōng sī航班航班háng bānde乘客乘客chéng kèzhāng座椅座椅zuò yǐ靠背靠背kào bèi显示顯示xiǎn shì píngde照片照片zhào piàn上传上傳shàng chuándàole网络網絡wǎng luò显示顯示xiǎn shì píngshang安装安裝ān zhuāngyǒu摄像头攝像頭shè xiàng tóu可能可能kě néng随时隨時suí shízài监视監視jiān shì乘客乘客chéng kèzhèzài社交社交shè jiāo媒体媒體méi tǐzhōng引发引發yǐn fāle热议熱議rè yì大家大家dà jiā纷纷紛紛fēn fēn表达表達biǎo dáleduì3wàn英尺英尺yīng chǐ高空高空gāo kōng飞行飛行fēi xíngzhōng个人個人gè rén隐私隱私yǐn sīde担忧擔憂dān yōu拍摄拍攝pāi shè航班航班háng bān摄像头攝像頭shè xiàng tóu照片照片zhào piànde乘客乘客chéng kè维塔利•卡姆卢克維塔利•卡姆盧克wéi tǎ lì • kǎ mǔ lú kè建议建議jiàn yìshuō航空航空háng kōng公司公司gōng sī应该應該yīng gāiyòng贴纸貼紙tiē zhǐ盖住蓋住gài zhù摄像头攝像頭shè xiàng tóuyǒule摄像头攝像頭shè xiàng tóu航空航空háng kōng公司公司gōng sīhěn容易容易róng yì监控監控jiān kòng乘客乘客chéng kède行动行動xíng dòng

这些這些zhè xiē飞机飛機fēi jīshang安装安裝ān zhuāngdeshì日本日本rì běn松下松下sōng xià公司公司gōng sīde系统系統xì tǒng松下松下sōng xià航空航空háng kōng电子電子diàn zǐ公司公司gōng sī发布發佈fā bù声明聲明shēng míngshuō:”绝对絕對jué duìhuìzài没有沒有méi yǒu接到接到jiē dào乘客乘客chéng kè明确明確míng què指示指示zhǐ shìde情况情況qíng kuàngxià激活激活jī huó飞机飛機fēi jī客舱客艙kè cāng娱乐娛樂yú lè系统系統xì tǒngde任何任何rèn hé功能功能gōng néng安装安裝ān zhuāng摄像头攝像頭shè xiàng tóu只是只是zhǐ shì为了為了wèi le支持支持zhī chí乘客乘客chéng kèjiān视频視頻shì pín会议會議huì yìděng未来未來wèi láide应用應用yìng yòng需求需求xū qiú。”

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

source: chinadaily.com.cn

You might also like

Leave A Reply