AI Can Prevent Shoplifting

智能软件提前识别小偷智能軟件提前識別小偷

zài电影電影diàn yǐngzhōng警察警察jǐng chá利用利用lì yòng超能力超能力chāo néng lì预知預知yù zhī犯罪犯罪fàn zuìde发生發生fā shēngbìng提前提前tí qián逮捕逮捕dài bǔ罪犯罪犯zuì fàn如今如今rú jīnzhèzhǒng科幻科幻kē huàn情节情節qíng jié已经已經yǐ jīng成为成為chéng wéile现实現實xiàn shí

日本日本rì běnjiā科技科技kē jì初创初創chū chuàng企业企業qǐ yèVaak声称聲稱shēng chēng研发研發yán fāchūlekuǎn人工人工rén gōng智能智能zhì néng软件軟件ruǎn jiànzhèkuǎn软件軟件ruǎn jiàn可以可以kě yǐ通过通過tōng guò分析分析fēn xī摄像头攝像頭shè xiàng tóu视频視頻shì pínzhōng连续連續lián xùde可疑可疑kě yí动作動作dòng zuò行为行為xíng wéilái提前提前tí qián识别識別shí bié盗窃盜竊dào qiè行为行為xíng wéi如果如果rú guǒ算法算法suàn fǎ认定認定rèn dìngmǒurén偷窃偷竊tōu qiède可能性可能性kě néng xìng足够足夠zú gòugāojiùhuì通过通過tōng guò智能智能zhì néng手机手機shǒu jī应用應用yìng yòng发送發送fā sòng警报警報jǐng bào阻止阻止zǔ zhǐ犯罪犯罪fàn zuì

Vaak公司公司gōng sī正在正在zhèng zài东京東京dōng jīng地区地區dì qūde几十幾十jǐ shíjiā商店商店shāng diàn测试測試cè shìzhè软件軟件ruǎn jiànITMedia媒体媒體méi tǐ报道報道bào dào截至截至jié zhì去年去年qù nián12yuè12de测试測試cè shì期间期間qī jiānzhèkuǎnxīnde预防預防yù fáng盗窃盜竊dào qiè软件軟件ruǎn jiàn已经已經yǐ jīng帮助幫助bāng zhù识别識別shí biéchū至少至少zhì shǎo7míng小偷小偷xiǎo tōubìngjiāng盗窃盜竊dào qièàn数量數量shù liàng降低降低jiàng dīle75%。尽管儘管jǐn guǎnVaak公司公司gōng sī目前目前mù qián专注于專注於zhuān zhù yú预防預防yù fáng盗窃盜竊dào qièdàn他们他們tā men计划計劃jì huà提高提高tí gāogāi软件軟件ruǎn jiànde功能性功能性gōng néng xìng。Vaak公司公司gōng sīde创始人創始人chuàng shǐ rén田中亮田中亮tián zhōng liàngshuō:”我们我們wǒ menháizài探索探索tàn suǒgāi软件軟件ruǎn jiànde所有所有suǒ yǒu市场市場shì chǎng潜力潛力qián lì希望希望xī wàngnéng不断不斷bù duàn扩大擴大kuò dà公司公司gōng sīde业务業務yè wù范围範圍fàn wéi。”

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center


source: chinadaily.com.cn

You might also like

Leave A Reply