Age is not an excuse

年龄不是借口年齡不是藉口

zài中国中國zhōng guó尊重尊重zūn zhòng老年老年lǎo niánrénshì传统傳統chuán tǒng所以所以suǒ yǐzài公众公衆gōng zhòng场合場合chǎng hé老年老年lǎo niánrén享受享受xiǎng shòu优先权優先權yōu xiān quán比如比如bǐ rú公共公共gōng gòng汽车汽車qì chēyǒu座位座位zuò wèizuò对于對于duì yúxiǎo孩子孩子hái zidāng他们他們tā menfàn错误錯誤cuò wùshí父母父母fù mǔhuì因为因爲yīn wèi孩子孩子hái ziniányòu无知無知wú zhī保护保護bǎo hù他们他們tā men老年老年lǎo nián孩子孩子hái zi似乎似乎sì hūshì享受享受xiǎng shòu特殊特殊tè shū待遇待遇dài yùde团体團體tuán tǐ但是但是dàn shì现在現在xiàn zài新闻新聞xīn wén报道報道bào dàole许多許多xǔ duōyóu老年老年lǎo niánrénxiǎo孩子孩子hái zi造成造成zào chéngde负面負面fù miàn行为行爲xíng wéilǎorén因为因爲yīn wèixiǎngyàozài篮球籃球lán qiúchǎngshàng跳舞跳舞tiào wǔér殴打毆打ōu dǎ年轻年輕nián qīngrén小孩小孩xiǎo hái损坏損壞sǔn huài公共公共gōng gòng财产財産cái chǎnquè不用不用bù yòng责任責任zé rèn公众公衆gōng zhòngduì这些這些zhè xiē事件事件shì jiàn非常非常fēi cháng生气生氣shēng qì他们他們tā men开始開始kāi shǐ思考思考sī kǎo传统傳統chuán tǒng美德美德měi déhǎode行为行爲xíng wéicái值得值得zhí dé我们我們wǒ men尊重尊重zūn zhòngér不是不是bù shì年龄年齡nián líng年龄年齡nián língbìng不是不是bù shì逃避逃避táo bì责任責任zé rènde借口藉口jiè kǒu

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

One Response

  1. First sentence: ” 所以在公众”.
    The “公众 (gōng zhòng)” is pronounced as “公共 (gōng gòng)”. The audio and text are not consistent.

Leave a Reply

Your email address will not be published.