Accommodation and food for the Beijing Winter Olympics

北京冬奥会的住宿与饮食北京冬奧會的住宿與飲食

最近最近zuì jìn北京北京běi jīng冬奥会冬奧會dōng ào huì组委会組委會zǔ wěi huìzài新闻新聞xīn wén发布会發布會fā bù huìshàng介绍介紹jiè shào冬奥会冬奧會dōng ào huìde酒店酒店jiǔ diànjiāngwèi客人客人kè rénmen营造營造yíng zào春节春節chūn jié氛围氛圍fēn wéide住宿住宿zhù sù饮食飲食yǐn shí

zhèjiè北京北京běi jīng冬奥会冬奧會dōng ào huì期间期間qī jiān正好正好zhèng hǎoshì中国中國Zhōngguóde春节春節chūn jié方面方面fāng miàn酒店酒店jiǔ diànhuì营造營造yíng zào春节春節chūn jiéde氛围氛圍fēn wéi北京北京Běijīng河北河北Héběide旅游旅游lǚ yóu部门部門bù ménwèi客人客人kè rénmen准备準備zhǔn bèile一些一些yī xiē特色特色tè sè纪念品紀念品jì niàn pǐnzài酒店酒店jiǔ diànwài可以可以kě yǐ满足滿足mǎn zú大家大家dà jiāde购物購物gòu wù需求需求xū qiúlìng方面方面fāng miànměiwèi客人客人kè rén到达到達dào dá酒店酒店jiǔ diàn客房客房kè fángshídōunéng收到收到shōu dàofēng欢迎歡迎huān yíngxìnzhāng联系聯繫lián xì如果如果rú guǒ客人客人kè rén入住入住rù zhù期间期間qī jiānyǒu什么什麽shén me问题問題wèn tí需求需求xū qiúdōu可以可以kě yǐ随时隨時suí shí联系聯繫lián xìràng联系聯繫lián xìrén帮忙幫忙bāng máng解决解决jiě jué

由于由于yóu yú冬奥会冬奧會dōng ào huìzài疫情疫情yì qíngde特殊特殊tè shū时期時期shí qī举办舉辦jǔ bàn酒店酒店jiǔ diàn尽力盡力jìn lìzuòhǎo餐饮餐飲cān yǐn方面方面fāng miànde服务服務fú wù工作工作gōng zuòměi酒店酒店jiǔ diàndōu分别分別fēn bié设置設置shè zhìlezhǒng不同不同bù tóng价格價格jià gé不同不同bù tóng风味風味fēng wèide餐食餐食cān shí,24小时小時xiǎo shí提供提供tí gōngsòngcān服务服務fú wùér餐饮餐飲cān yǐn方面方面fāng miàn突出突出tū chūle中国中國Zhōng guó春节春節chūn jiéde特点特點tè diǎn北京北京Běijīngde特色特色tè sè比如比如bǐ rú著名著名zhù míngde烤鸭烤鴨kǎo yā春卷春捲chūn juǎn元宵元宵yuán xiāo饺子餃子jiǎo ziděng除了除了chú le特色特色tè sè以外以外yǐ wài组委会組委會zǔ wěi huì充分充分chōng fèn考虑考慮kǎo lǜle热量熱量rè liàng营养營養yíng yǎngděng方面方面fāng miànde因素因素yīn sù希望希望xī wàngnéng满足滿足mǎn zú不同不同bù tóng地区地區dì qū民族民族mín zúde需求需求xū qiú

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

2 Responses

  1. Nice measure words. For example, 届

    Learnt a lot of vocab. Nice article. You all excited for the Winter Olympics?

Leave a Reply

Your email address will not be published.