A Woman in Love Is Not Easy to Catch a Cold

恋爱中的女人不容易得感冒戀愛中的女人不容易得感冒

měiréndōu渴望渴望kě wàng甜蜜甜蜜tián mìde爱情愛情ài qíng因为因為yīn wèi爱情愛情ài qínghuìràngrén快乐快樂kuài lèdànchú以外以外yǐ wài爱情愛情ài qíngháinéngrànggèng健康健康jiàn kāngxiàngxīn研究研究yán jiū发现發現fā xiàn恋爱戀愛liàn àizhōngde女人女人nǚ rén容易容易róng yì感冒感冒gǎn mào

研究研究yán jiū人员人員rén yuán发现發現fā xiàn陷入陷入xiàn rù爱河愛河ài hé特定特定tè dìng基因基因jī yīnde活动活動huó dòng增加增加zēng jiā有关有關yǒu guān尤其尤其yóu qíshì病毒病毒bìng dú防御防禦fáng yù有关有關yǒu guānde基因基因jī yīn换言之換言之huàn yán zhī爱情愛情ài qíngnéng帮助幫助bāng zhù我们我們wǒ men抗击抗擊kàng jī风寒風寒fēng hán流感流感liú gǎn病毒病毒bìng dúzhèxiàngxiǎoxíng研究研究yán jiūràng47míng女性女性nǚ xìngměizhōu填写填寫tián xiě调查調查diào chá问卷問卷wèn juànbìngzàiliǎngniánnèi抽取抽取chōu qǔ血样血樣xuè yàng抽血抽血chōu xiěde时间時間shí jiān依据依據yī jù她们她們tā mende恋爱戀愛liàn ài进度進度jìn dùérdìng参加參加cān jiā调查調查diào cháde女性女性nǚ xìngdōu必须必須bì xūshìgāng开始開始kāi shǐduànxīn恋情戀情liàn qíng具体具體jù tǐ条件條件tiáo jiànshì谈恋爱談戀愛tán liàn àidàoyuèzài研究研究yán jiū开展開展kāi zhǎnde过程過程guò chéngzhōng恋爱戀愛liàn àide女人女人nǚ rénnèide免疫免疫miǎn yì基因基因jī yīn活动活動huó dòng增加增加zēng jiāleér恋爱戀愛liàn àide女人女人nǚ rén身上身上shēn shang观察觀察guān chádàozhèzhǒng情况情況qíng kuàng

gāi团队團隊tuán duìhái打算打算dǎ suànjiāng爱情愛情ài qíngduì男性男性nán xìngde影响影響yǐng xiǎng纳入納入nà rù研究研究yán jiū范围範圍fàn wéibìng希望希望xī wàng能够能夠néng gòu绘制繪製huì zhìchū伴随伴隨bàn suírénde恋情戀情liàn qíng开始開始kāi shǐ进展進展jìn zhǎnde生理生理shēng lǐ变化變化biàn huàbiǎo”。

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center


source: chinadaily.com.cn

You might also like

Leave A Reply