A day of my mother

妈妈的一天媽媽的一天

妈妈媽媽mā mazài图书馆圖書館tú shū guǎn工作工作gōng zuòměitiān早上早上zǎo shàngliùdiǎn起床起床qǐ chuáng起床起床qǐ chuánghòugěi爸爸爸爸bà bazuò早饭早飯zǎo fàn然后然後rán hòu我们我們wǒ men一起一起yī qǐchīdiǎnbànhuìxiānsòng学校學校xué xiào然后然後rán hòuzài工作工作gōng zuò图书馆圖書館tú shū guǎnjiǔdiǎn开门開門kāi mén常常常常cháng chángchà一刻一刻yī kèjiǔdiǎndào图书馆圖書館tú shū guǎn门口門口mén kǒu中午中午zhōng wǔ妈妈媽媽mā māhuìzài图书馆圖書館tú shū guǎnde食堂食堂shí táng吃饭吃飯chī fàn晚上晚上wǎn shàng我们我們wǒ men一起一起yī qǐzàijiāchī晚饭晚飯wǎn fàn有时候有時候yǒu shí hòu一起一起yī qǐkàn电视電視diàn shìzhèshì妈妈媽媽mā madetiān

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.