A Beautiful Word

一句漂亮的话一句漂亮的話


牛津大学牛津大學niú jīn dà xuéyǒujiào凯丽凱麗kǎi lìde女孩女孩nǚ háishàng大学大學dà xuéqián一直一直yī zhídōushìhǎo学生學生xué shēngdàndào牛津大学牛津大學niú jīn dà xuéhòuquè成为成為chéng wéilequánbānzuìchàde学生學生xué shēng其实其實qí shíbìngshì凯丽凱麗kǎi lì聪明聰明cōng mingshì努力努力nǔ lìérshìtài自卑自卑zì bēile

一天一天yī tiān凯丽凱麗kǎi lì正在正在zhèng zài上课上課shàng kèyǒurénzǒujìn教室教室jiào shìshuōyàozàibānzhǎozuì漂亮漂亮piào liangde女孩女孩nǚ háizuò他们他們tā men公司公司gōng sīde形象形象xíng xiàng代言人代言人dài yán rénzhèrén看了看看了看kàn le kàn教室教室jiào shìde学生學生xué shēng最后最後zuì hòuzhǐzhe凯丽凱麗kǎi lìshuō:”jiùshìshìyǎnzhōngzuì美丽美麗měi lìde女孩女孩nǚ hái。”

其实其實qí shízhèrénshì凯丽凱麗kǎi lìde父亲父親fù qinzhǎoláide为的是為的是wèi de shì帮助幫助bāng zhù凯丽凱麗kǎi lìzhǎohuí自信自信zì xìn从此從此cóng cǐ凯丽凱麗kǎi lìyòuyǒule自信自信zì xìnbìng成为成為chéng wéile优秀優秀yōu xiùde学生學生xué shēng

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply