5 Myths about animals we need to stop getting wrong

五个关于动物的误解五個關於動物的誤解

6003

动物動物Dòngwù世界世界shìjiè总是總是zǒng shì充满充滿chōng mǎnle很多很多hěnduō神奇神奇shénqíde事实事實shìshí但是但是Dànshìyǒu一些一些yīxiēquèshìbèi我们我們wǒmen夸大誇大kuādà误导誤導wù dǎole下面下麵Xiàmiànshì关于關於guānyú动物動物dòngwù常见常見chángjiànde误解誤解wùjiě以及以及yǐjí它们它們tāmen背后背後bèihòude真相真相zhēnxiàng

误解誤解WùjiěGǒumāodōushì色盲色盲sèmáng

虽然雖然suīrán科学家科學家kēxuéjiā认为認為rènwéigǒuduì颜色顏色yánsède辨别力辨別力biànbié lìzhǐyǒu人类人類rénlèide七分之一七分之一qī fēnzhī yī但是但是dànshìmāogǒudōu可以可以kěyǐ辨别辨別biànbié蓝色藍色lán sè绿色綠色lǜsè而且而且érqiězàiruòguāng环境環境huánjìngxià视力視力shìlì人类人類rénlèigènghǎoMěizhǒng动物動物dòngwù看到看到kàn dàode颜色顏色yánsè人类人類rénlèidōu不同不同bùtóng

误解誤解Wùjiěèr人类人類Rénlèishìcóng大猩猩大猩猩dà xīngxīng进化進化jìnhuàláide

大猩猩大猩猩dà xīngxīng人类人類rénlèi确实確實quèshíyǒu很多很多hěnduō相似相似xiāngsìzhīchù,DNA大约大約dàyuēyǒu0.988Shì相同相同xiāngtóngdezài600wàn-800wànniánqián拥有擁有yōngyǒutóng祖先祖先zǔxiān但是但是dànshì以后以後yǐhòu很多很多hěnduō事情事情shìqíngdōu发生發生fā shēngle变化變化biànhuà现代現代Xiàndài大猩猩大猩猩dà xīngxīng进化進化jìnhuàchéngle猿猴猿猴yuánhóu家族家族jiāzúde独立獨立dúlì分支分支fēn zhī

误解誤解Wùjiěsān蝙蝠蝙蝠Biānfúshì瞎子瞎子xiāzi

尽管儘管jǐnguǎn很多很多hěnduō蝙蝠蝙蝠biānfúyòng回声回聲huíshēng定位定位dìngwèi能力能力nénglìlái导航導航dǎohángdàn所有所有suǒyǒude蝙蝠蝙蝠biānfúdōunéng看得见看得見kàn dé jiàn

误解誤解Wùjiě长颈鹿長頸鹿Chángjǐnglù每天每天měitiānzhǐshuì30分钟分鐘fēnzhōng

长颈鹿長頸鹿chángjǐnglù通常通常tōngchángzài晚上晚上wǎnshàng睡觉睡覺shuìjiàozài下午下午xiàwǔxiǎoshuì总体而言總體而言Zǒngtǐ ér yánměitóu长颈鹿長頸鹿chángjǐnglù每天每天měitiān大约大約dàyuēshuì4.6小时小時xiǎoshí

误解誤解Wùjiě金鱼金魚Jīnyúde记忆力記憶力jìyìlì超过超過chāoguòmiǎo

金鱼金魚jīnyúde记忆力記憶力jìyìlì其实其實qíshí相当相當xiāngdānghǎo它们它們Tāmenduì事物事物shìwùde记忆力記憶力jìyìlì可以可以kěyǐchángyuèérxiàng许多許多xǔduōrén所说所說suǒ shuōdezhǐyǒumiǎo

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *