2020 Olympic Games postponed

2020年奥运会延期2020年奧運會延期

3yuè24国际國際guó jì奥委会奧委會ào wěi huì东京東京dōng jīng奥组委奧組委ào zǔ wěi发布發布fā bù消息消息xiāo xīyuándìng2020niánzài东京東京dōng jīng举行舉行jǔ xíngde32jiè奥运会奧運會ào yùn huìjiāngbèi延期延期yán qīzhì2021nián夏天夏天xià tiān但是但是dàn shì奥运会奧運會ào yùn huìde名称名稱míng chēng仍然仍然réng ránshì东京東京dōng jīng2020nián奥运会奧運會ào yùn huì残奥会殘奧會cán ào huì”。

新型新型xīn xíng冠状病毒冠狀病毒guān zhuàng bìng dúde蔓延蔓延màn yán扰乱擾亂rǎo luànlequán世界世界shì jiède脚步脚步jiǎo bù目前目前mù qián一些一些yī xiē企业企業qǐ yè已经已經yǐ jīng暂停暫停zàn tíngle奥运会奧運會ào yùn huì相关相關xiāng guānde营销營銷yíng xiāo活动活動huó dòng奥运会奧運會ào yùn huìde推迟推遲tuī chí造成造成zào chéngde直接直接zhí jiē经济經濟jīng jì损失損失sǔn shīyuēwéi60亿美元美元měi yuán奥运奧運ào yùn相关相關xiāng guānde各种各種gè zhǒng行业行業háng yè公司公司gōng sīdōuhuì遭受遭受zāo shòu严重嚴重yán zhòng损失損失sǔn shī

日本日本rì běncéngzài1964nián举办舉辦jǔ bànguòjiè东京東京dōng jīng奥运会奧運會ào yùn huì奥运会奧運會ào yùn huìgěi东京東京dōng jīng带来帶來dài lái经济經濟jīng jìde飞速飛速fēi sù发展發展fā zhǎn所以所以suǒ yǐ日本日本rì běn政府政府zhèng fǔwèizhè奥运会奧運會ào yùn huìzuòle巨大巨大jù dàde经济經濟jīng jì投入投入tóu rù努力努力nǔ lì希望希望xī wàngzhè成功成功chéng gōngde奥运会奧運會ào yùn huì可以可以kě yǐwèi经济經濟jīng jì下行下行xià xíngde日本日本rì běn带来帶來dài lái改变改變gǎi biàn

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.